18 Şubat 2012 Cumartesi

Kpss gardiyanlık mülakat soruları ve cevapları

evet arkadaşlar araştırıp cevapladım elimden geldiğince :)


Soruların Konulara Göre Ağırlıkları
a. Genel hukuk, infaz mevzuatı ve ceza infaz kurum idaresi (40 puan),
b. Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),
c. Genel kültür (20 puan),
d. Bir konuyu ifade ve kavrama yeteneği (20 puan),
 2010 YILI ÇIKMIŞ GARDİYANLIK MÜLAKAT SORULARI
* Türkiye NATO’ya kaç yılında üye oldu Cevap:1952
* Lozan’ın tarihi Cevap:24 Temmuz 1923
* Lozan ant başında kim vardı Cevap: İsmet Paşa
* Çok partili siyasete kaç yılında geçildi Cevap:1946

* Askeri mah üyeleri
Cevap:
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyeleri, iki yılını doldurmuş kurmay yarbaylarla albay rütbesinde üç yılını doldurmamış kurmay subaylar ve en az yarbay rütbesinde birinci sınıf askeri hâkimler arasından gösterilen 3 aday içinden cumhurbaşkanınca seçilir.
* Yüksek mahkemeler nelerdir
Cevap:
1.Anayasa Mahkemesi
2.Uyuşmazlık Mahkemesi
3.Yargıtay
4.Askeri Yargıtay
5.Danıştay
6.Askeri Yüksek İdare Mahkemesi

* Danıştay hangi davalar bakar
Cevap: İlk derece mahkemesi olarak Danıştay’da görülecek davalar şunlardır :
a- Bakanlar Kurulu kararlarına karşı açılacak iptal ve tam yargı (tazminat) davaları, (2575/24-1/a)
b- Başbakanlık, bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının müsteşarlarıyla ilgili müşterek kararnamelere karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları, (2575/24-1/b)
c- Bakanlıkların düzenleyici işlemleri ile kamu kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlemlere karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları, (2575/24-1/c)
d- Danıştay İdari dairesince veya İdari İşler Kurulunca verilen kararlar üzerine uygulanan eylem ve işlemlere karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları, (2575/24-1/d)
e- Birden çok idare veya vergi mahkemesinin yetki alanına giren işlemlere karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları, (2575/24-1/e)
f- Danıştay Yüksek Disiplin Kurulu kararları ile bu Kurulun görev alanı ile ilgili Danıştay Başkanlığı işlemlerine karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları, (2575/24-1/f)

Temyiz yoluyla Danıştay’da görülecek davalar ise şunlardır :
İdare mahkemeleri ile vergi mahkemelerince verilen nihai kararlar ve ilk derece mahkemesi olarak Danıştay’da görülen davalarla ilgili nihai kararlar Danıştay’da temyiz yoluyla incelenir ve karara bağlanır. (2575/25)
Danıştay ayrıca, görevli ve yetkili mahkemeyi belirlemek üzere gönderilendava dosyalarını da inceler ve bu hususta kesin karar verir. (2577/44-1-b)


* İdari mahkemeler hangi davalara bakar
Cevap: İdare mahkemeleri, vergi mahkemelerinin görevine giren davalarla ilk derecede Danıştay’da çözümlenecek olanlar dışındaki :
a- İptal davalarını, (2576/5-1/a)
b- Tam yargı (tazminat) davalarını, (2576/5-1/b)
c- Tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar hariç, kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davaları, (2576/5-1/c)
Çözümler.


* Milli eğitim bakanı kimdir Cumhur Başkanı adı
Cevap: Ömer Dinçer, Abdullah Gül

* Kaç milletvekili seçeriz Cevap: 550

* Genel seçimler kaç yılda bir yapılır Cevap: 4 yılda 1

* Atatürk ilkeleri Cevap: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devletçilik, İnkılapçılık

* Ankara savaşı tarihi Cevap:1402

* Timur hangi millettendi Özbek Türkü

* Osmanlı padişahları

* Cengiz Aytmatov kimdir Cevap:
Ünlü Kırgız Türk'ü edebiyatçı, gazeteci, çevirmen ve siyasetçi.

* Avrupa insan haklarını mahkemesi üyemiz kimdir Cevap: Işıl Karakaş

* Avrupa insan hakları mah kaç yargıç vardır ve en son katılacak ülke
Cevap: 46 üye vardır Bosna Hersek’in yeri boş

* Türkiye Cumhuriyet nasıl bir devlettir
Cevap: T.Cumhuriyeti
CUMHURİYETÇİ, ATATÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNE BAĞLI,  LAİK, İNSAN HAKLARINA SAYGILI, DEMOKRATİK, SOSYAL ve HUKUK DEVLETİDİR.

* Devletin sosyal olmasını açıklayın
Cevap:
Sosyal Devlet; Vatandaşların dil,din,mezhep,ırk,cinsiyet ve siyasi görüş farkı gözetilmeksizin kanunlar önünde eşit olduğu ve devletin ana görev olarak halka hizmet etmeyi benimsediği devlet anlayışıdır

* Cumhurbaşkanı kaç kere seçilir
Cevap:2


* İnkılâpları say
Cevap:
Siyasal devrimler
• Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)
• Türkiye’nin Yeniden İdari Teşkilatlanması
• Ankara’nın Başkent Olması (13 Ekim 1923)
• Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923)
• Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)
• Çok Partili Rejim Denemeleri
Toplumsal devrimler
• Kadınların Erkeklerle Eşit Haklara Sahip Olması (1926 – 1934)
• Şapka ve Kıyafet Devrimi (25 Haziran 1934)
• Lâkap ve Unvanların Kaldırılması (26 Kasım 1934)
• Uluslararası Saat, Takvim ve Uzunluk (1925 – 1931)
Eğitim ve kültür alanındaki devrimler
• Öğretimin Birleştirilmesi (3 Mart 1924)
• Harf Devrimi (1 Kasım 1928)
• Türk Dil ve Tarih Kurumlarının Kurulması (1 Nisan 1931, 12 Nisan 1931)
• Üniversite Öğreniminin Düzenlenmesi (31 Mayıs 1933)
• Güzel Sanatlarda Yenilikler
• Medreselerin Kapatılması 1926
• Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun 1926
• Millet Mekteplerinin Açılması 1920
• Üniversite Reformu 1933
Ekonomi Alanında Devrimler
• Aşar(Öşür) Vergisinin Kaldırılması (17 Şubat 1925)
• Çiftçinin Özendirilmesi
• Örnek Çiftliklerin Kurulması (1925)
• Sanayi Teşvik Kanunu (28 Mayıs 1927)
• I. ve II. Kalkınma Planları (1933, 1937).
• İzmir İktisat Kongresi 1923
• Tarım Kredi Kooperatifleri’nin kurulması
• Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün kurulması
• Ticaret ve sanayi odalarının kurulması
• Kabotaj Kanunu
Hukuksal devrimler
• Mecellenin Kaldırılması (1924 – 1937)
• Medeni Kanun ve diğer kanunların çıkarılarak laik hukuk düzenine geçilmesi (1924 – 1937)
• Ceza Kanunu
• Yeni Anayasanın Kabulü (1924)
• Teşkilat-ı esasiye Kanunu (1924)
• Şer’iyye Mahkemelerinin Kapatılması (1924)


* Kadınlara seçme ve seçilme hakkı ne zaman verildi
Cevap:
TBMM tarafından 26 Ekim 1932 de kabul edilen bir yasa ile Türk kadınına muhtar, köy ihtiyar kurulu üyeliğine seçilme ve seçme hakkı tanınmış; ertesi yıl da, 8 Ekim 1934 de kabul edilen ve 5 Aralık 1934de yürürlüğe giren bir başka yasa ile kadın-erkek eşitliği alanında bütün haklar, “Kadınlara Milletvekili Seçme ve Seçilme Hakkı”nın tanınmasıyla verilmiş oluyordu.

* Bölge idari mah. Görevleri
Cevap:


* Takriri sükun kanunu
Cevap:
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Şeyh Sait isyanının yarattığı tehlikelerin ve olağanüstü şartların ortaya koyduğu engelleri önlemek amacıyla 4 Mart 1925'de yürürlüğe girmiştir. Önce iki yıl için çıkarılan kanun, iki yıl daha uzatıldıktan sonra 4 Mart 1929'da yürürlükten kaldırılmıştır. Üç maddeden oluşan bu kanunla hükümete parti kapatmaktan gazete kapatmaya kadar yetkiler verilmiştir. Daha sonraki inkılâpların gerçekleşmesi açısından bu kanun çok büyük yarar sağlamıştır.


* Suyun kaldırma kuvvetini kim buldu
Cevap: Arşimet

* Türkiye’nin barajları
Cevap:
Kızılırmak üzerinde; Hirfanlı Barajı
Yeşilırmak üzerinde; Almus, Hasan ve Suat Uğurlu Barajları
Sakarya üzerinde; Sarıyar, Çubuk, Kurtboğazı, Gökçekaya barajları
Gediz üzerinde; Demirköprü Barajı
Büyük Menderes üzerinde; Kemer Barajı
Ceyhan üzerinde; Aslantaş Barajı
Seyhan üzerinde; Seyhan Barajı
Fırat üzerinde; Keban, Atatürk, Karakaya Barajları
Dicle üzerinde; Kral Kızı Barajı.

* Çoruh nehri üzerindeki barajlar
Cevap: Deriner Barajı

* Anayasa mah. hangi davalara bakar
Cevap:

Anayasa Mahkemesi:
Yeni Anayasamıza göre kurulmuş yüksek bir yargı organıdır. Anayasa Mahkemesi, Bakanların işledikleri suçlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkarılan kanunların Anayasaya aykırı olup olmadığına bakar.


* Dünyaca ünlü bilinmiş uzay bilimci türkün adı
Cevap: Ali Kuşçu

* Feza ne demektir
Cevap: Uzay boşluğu

* Samanyolu nedir
Cevap: Dünya’nın içinde bulunduğu galaksinin adı.

* Dünyaya en yakın 3 gezegen
Cevap: Merkür, Venüs, Mars

* Euro vizyon bu sene nerde yapılacak
Cevap: Azerbaycan Bakü

* Galaksi nedir
* TC temel nitelikleri
* Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı nedir
* Ceber kalesi nerdedir
Cevap: Suriye toprakları içerisinde kalan Türk karakoludur.

* Atatürk kaç kardeşti
Cevap: 6 kardeş Fatma, Ahmet, Ömer, Mustafa Kemal Atatürk, Makbule Boysan Atadan, Naciye

* Atatürk barajı ve üniv . nerdedir
Cevap: Atatürk barajı Adıyaman ile Ş.Urfa Arasındadır. Üniversite: Erzurumdadır

* Yüksek mah. ve bunların başkanları
* Cumhurbaşkanlığı forsundaki yıldızlar neyi ifade eder
Cevap:Tarihte kurulmuş 16 türk imparatorluğunu ortadaki güneş ise T.C ni

* Devletin başı kimdir
* Yardı nedir
* Adalet nedir
* Mahkemeler kaça ayrılır
* Mimar sinanın eserleri
*İstanbulda kaç köprü vardır
* Mecliste kaç sandalye vardır
* Ordular ilk hedefiniz akdenizdir sözü hangi savaşta söylendi
* 2006 nobel ödülü
* Temyiz nedir
* BM in üyeleri kaç tanedir
* Sıtma yapan sineğin ismi
* İlk tiyatro eserinin ismi
* Matbaa(Cevabı:İbrahim Müteferrika) yı ve uçağı kim bulmuştur
* Valinin görevleri
* Şapka kanunu ne zaman çıkarıldı
* Anayasa mah kaç yaşındadır.
* Son halife
* İlk anayasa
* Cumhuriyet ne zaman kuruldu
* Devletin harcamalarını kim düzenler
* Son osmanlı padişahı
* Yargı ve yürütme yetkisi kime aittir.
* Kuduz aşısını kim bulmuştur
* Kıbrıs projesi nedir
* Isırınca uyku yapan sinek hangisidir
* Yargı nedir adalet nedir?
* Adliye kaça ayrılır?
* İdari mahkemeler kaça ayrılır?
   Danıştay – Bölge İdare Mahkemesi – İdare Mahkemesi – Vergi Mahkemesi
* Adalet mülkün temelidir ne demektir?
* İdari yargı birimlerini ve görevlerini sayınız bunlarda temyiz nerede yapılır?
* Bölge Esasına Göre İdare Yargı Birimleri
- -Bölge İdare Mahkemeleri
- -İdare Mahkemeleri
- -Vergi Mahkemeleri
* Temyiz nedir HSYK üyelerini kimler arasında kim tarafından seçilir?
16 Haziran 2008 Yılındaki Ceza Ve İnfaz Memurluğunda Bir Mülakatta Sorulan Sorular.
1) Mynmar Depreminin Şiddeti ve Akıbeti ? Japonya Tsunami sorulabilir. 8.9 şiddetinde oldu
Van depremi: 23 Ekim 2011 7.2 şiddetinde oldu ve 9 kasım 2011 5.6 şiddetinde ikinci deprem oldu

2) Danıştayın Görevi Nedir ?
Danıştay'ın görevleri "idari" ve "yargılama" olmak üzere iki grupta toplanır.

Danıştay'ın idari görevleri, danışma ve inceleme niteliğindedir. Kamu yöneti*minin işleyişinde karşılaşılan idare hukuku ile ilgili sorunlar olduğunda Cum*hurbaşkanlığı veya Başbakanlık aracılığı ile Danıştay'a başvurulabilir. Bazı durumlarda Danıştay'ın görüşünün alınması kanun gereği de olabilir. Ayrıca Danıştay, Başbakan ve Bakanlar Kurulu'nca gerekli görülmesi halinde gönderi*len kanun tasarıları hakkında düşüncelerini bildirmekte yükümlüdür. Bir yerde belediye kurulması için Danıştay'ın görüşüne başvurulur. Danıştay ayrıca, tü*zük tasarılarıyla imtiyaz şartlarını ve sözleşmelerini incelemekle yetkilidir.

Danıştay, temyiz makamı ve bazı durumlarda ilk derece mahkemesi olarak gö*rev yapmaktadır. Danıştay, ilk derece mahkemesi olarak;

a) Bakanlar Kurulu Kararlarına,

b) Başbakanlık, bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının müsteşarlarıyla ilgili müşterek kararnamelere,

c) Bakanlıkların düzenleyici işlemleri ile kamu kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlemlere,

d) Danıştay idari dairesince veya idari işler kurulunca verilen kararlar üzerine uygulanan eylem ve işlemlere,

e) Birden çok idare ve vergi mahkemesinin yetki alanına giren işlere,

f) Danıştay Yüksek Disiplin Kurulu Kararlan ile bu kurulun görev alanı ile ilgili Danıştay Başkanlığı işlemlerine,

karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları ile tahkim yolu öngörülmeyen kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan idari davaları karara bağlar.

Danıştay ayrıca belediyeler ile il özel idarelerinin seçimle gelen organlarının, organlık sıfatlarını kaybetmeleri hakkındaki istemleri inceler ve karara bağlar.

Bunlara ilaveten Danıştay, idari yargı yerleri arasında çıkan görev ve yetki uyuşmazlıklarını giderir. Ayrıca idari yargı alanında içtihat bakımından uyum sağlamak amacı ile "içtihadı birleştirme kararlan" alır. Danıştay, idari ve yargı görevlerini "kurul" olarak yerine getirir. Danıştay'da, biri idari ve on ikisi de yargı ile ilgili olmak üzere toplam on üç daire bulunmaktadır

3) Mahkeme ÇeşitLerini Sayınız ?
4) Cezaevi ÇeşitLerini Sayınız ?
açık cezaevi: dıştan koruma ile görevli personeli bulunmayan ve firara karşı herhangi bir koruma tedbiri alınmamış olan cezaevleridir. İyi halli çalışma gücüne sahip ve firar etmeyeceklerine kanaat getirilen hükümlüler bu cezaevlerine gönderilir.İnfaz memuru nezaretinde dışarı çıkmak ziyaretçilerle serbetçe görüşmek mümkündür.Açık cezaevinde hükümülülerin bir işte çalışmaları zorunludur.Emekleri karşılığı olarak gündelik ve prim alırlar iaşe bedelleri kendilerinin kazancalarından tahsil olundukta sonra geriye kalan tasarrfları tahliyelerinde kendilerine vefatlarında mirasçılarına ödenir.
yarıaçık cezaevi: dıştan koruma ile görevli personeli bulunmaşan ancak firara karşı engelleri olan cezaevleridir bu cezaevleirinde hükümlülerin açık cezaevindeki gibi serbestçe dışarı çıkabilmeleri mümkün değildir hükümlüler bir iş veya sanat kolunda çalışmak zorundadırlar
kapalı cezaevi:İçten ve dıştan koruma ile görevli personeli bulunan, ve dışarıya temasa imkan vermeyen cezaevleridir.Türkiyede müstekil cezaevi bulunmadığından aynı zamanda tutukevleri olarak da kullanılır ancak tutuklu ve hükümlülerin ayrı bölümlerde bulundurulmaları gerekir
kapalı cezaevleri kapasitelerine, tesislerine ve mimari yapılarına göre A tipi, B tipi, Ctipi ve E tipi vardır


5) F Tipi-E tipi-M tipi arasındaki farkLar neLerdir ?
F tipi E tipi ve M tipi farkları;
F tipi yüksek güvenlikli cezaevi
M tipi ağır kapalı cezaevi
E tipi iş atölyeleri bulunan Kadın ve çocuk bölümü vardır
Cezaevlerinin dış güvenliğini Jandarma sağlar


6) Atatürkün KatıLdığı SavaşLar ?
Trablusgarp(29 Eylül 1911), balkan savaşları(1912), Çanakkale savaşı(18 Mart 1915), I. İnönü Savaşı (10 Ocak 1921), Sakarya Savaşı (10 Temmuz 1921, Büyük Taarruz (26 Ağustos 1922 Cumartesi Sabahı)

7) Atatürkçülük nedir?
Atatürkçülük Türk milletinin, bugün ve gelecekte tam bağımsızlığa, huzur ve refaha sahip olması, devletin millet egemenliği esasına dayandırılması, aklın ve ilmin rehberliğinde, Türk kültürünün çağdaş uygarlık düzeyi üzerine çıkarılması amacını hedef alır.

8)İkinci Dünya Savaşının Tarihi ve Sonuçları?
(1 Eylül 1939-7 Mayıs 1945), Almanya, Japonya, İtalya yenildi

9) Papa 2. Jean Paul Nerde yaşamış kaç yılında nerede ölmüştür?
Cevap: 2 Nisan 2005 Vatikan

10) Türkiye-Almanya Maçının Sonucu ?
11) Atatürk İlkelerini Sayınız ve Devletçiliği Açıklayınız?
Cevap: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devletçilik, İnkılâpçılık


12) En son kaç cumhurbaşkanımız olmuştur ve son 4 Cumhurbaşkanımızı sırasına göre sayınız?
11 cumhurbaşkanı Turgut Özal, Süleyman Demirel, Ahmet Necdet Sezer, Abdullah Gül

13) Atatürk İnkılâplarından önemli 5 yeniliği sayınız?
Saltanatın kaldırılması, halifeliğin kaldırılması, kılık kıyafet kanunu, tekke ve zaviyelerin kapatılması, kadınlara seçme ve seçilme hakkı

14) Ülkemizde çıkarılan en zengin madenler nelerdir?
Demir, bor, bakır

Tutuklu nedir?
Hükümlü nedir?
Tutuklu ile hükümlü arasındaki fark nedir?
tutuklu sıfatı kişinin henüz bir suçtan dolayı ceza almadığını ve mahkemesinin devam ettiğini belirtir.
masum olma ihtimali vardır kişinin.

hükümlü sıfatı ise kişinin işlediği suçtan dolayı ceza aldığını söyler.
kişi suçludur.


İnfaz koruma memurunun görev ve sorumlulukları nelerdir?  
GÖREVLER
-Cezaevine giren tutuklu ve hükümlülerin üzerini arar ve taşıdıkları kıymetli eşyayı emniyet altında bulundurur.
 -Cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlüler hakkında bir takım kayıtları tutar.
-Tutuklu ve hükümlüleri koğuşlarına götürerek koğuş kapılarını kilitler.
-Koğuşları belirli periyotlarla kontrol eder, çalışan tutuklulara nezaret eder.
-Kapı, pencere ve bahçe kapılarının iyi bir şekilde kapatılıp kapatılmadığını ve kaçma girişimiyle ilgili herhangi bir çalışma olup olmadığını muayene ve tespit eder.
-Tutuklu ve hükümlüleri yemek, banyo ihtiyaçlarını, revire çıkarma, görüşlere götürülüp getirme, mahkemeye hazırlama, tıraş, kantin ihtiyaçlarının temini, yöneticilerle görüştürülmesi işlemini yapar. -Günde en az 3 defa hükümlülerin ve tutukluların sayımını yapar.
-Cezaevlerinde çıkabilecek olaylara anında müdahale ederek olayın büyümesini engeller ve sükûnetin devamını sağlar.
-Cezaevinde kısmi ve genel aramaları yaparak bulundurulması ve girmesi yasak olan maddelerin girişine engel olur.
-Ağır ceza merkezi olmayan (kaza ceza evi) yerlerde kâtip, idari memurunun bulunmadığı ceza evlerinde sevk ve idareden bütün olarak sorumludur.
-Cezaevinin temizliğinden sorumludur.


Seçme ve seçilme yaşı
Cevap:
seçme yaşı 18 ve seçilme yaşı 25'tir.
Soruşturma nedir
Cevap:
Bir sorunu açıklığa kavuşturmak amacıyla bir idari veya adli makamın yönettiği, ilgililerden ve tanıklardan bilgi toplama, konuyu inceleme işi, tahkik, tahkikat.

Kovuşturma nedir  
Cevap:   
Suç işlediği sanılan bir kimseye karşı, yasa yargılarına uygun olarak yapılan araştırma, soruşturma ve her türlü izlemenin tümü.T. : takibat                                                                                                                       

Savcılık ve mahkemelerde tutulan defterler
1-Esas defteri
2-Karar defteri
3-Temyiz defteri
4-Duruşma günleri defteri
5-Muhabere defteri
6-Talimat defteri
7-Zimmet defteri
8-İlamat defteri
9-Değişik işler defteri
3 yorum:

 1. ARKADAŞIM YAŞMIŞ OLDUĞUNUZ BAZI CEVAPLAR YANLIŞ ..LÜTFEN SAĞLIKLI MESAJLAR ATALIM

  YanıtlaSil
 2. Aşının icadı; Edward Jenner (17 Mayıs 1749 - 26 Ocak 1823) bir köy papazının çocuğu olarak dünyaya gelmiştir, İngiltere'de Gloucestershire'da bir operatörün yanında uzun süre çıraklık yapmış daha sonra tıp öğrenimini geliştirmek için Londra'ya gitmiş ve orada John Hunter'in öğrencisi olmuştur. Hocasının tavsiyesiyle 1775 yılında, o dönemlerdeki en yaygın ve can alan hastalık olan çiçek hastalığı ile ilgili araştırmalara başlamıştır. Araştırmaları sonucu çiçek hastalığına aşı bulan Jenner aynı yıl köyünde baş gösteren çiçek hastalığı salgını karşısında çocuklar üzerinde aşısını denemiş ve olumlu sonuçlar aldığını ispat etmiştir.

  YanıtlaSil
 3. hatalar var;
  Örneğin: Kadın seçme hakkı ilk olarak 1932 değil 1930.

  YanıtlaSil